Одломак из Илијаде (шесто певање); припремни задаци

Читајући одломак епа и размишљајући о истраживачким задацима, лепо се припремите за час који ће држати млада колегиница Ана.

 1. Укратко се обавестите о животу и делу античког песника Хомера. Хомер се сматра аутором два античка епа. Који епови су у питању и када се претпоставља да су настали? Обавестите се о теми двају епова, њиховој садржини и судбинама јунака.
 1. Образложите своје утиске поводом читања одломка из VI певања Хомерове Илијаде. Шта је на вас оставило најјачи утисак и зашто? Каква је осећања у вама побудио Хекторов опроштај од Андромахе и сина пред одлазак у бој?
 1. Запазите каква атмосфера влада у Хекторовом и Андромахином дому. Уочите стихове који осликавају топлину и сигурност породичног кутка. Шта нарушава хармоничност ове породице?
 1. Уочите начин на који је осликана Хекторова љуба Андромаха. Како је она приказана? Пронађите сложене епитете којима се гради њен портрет. Уочите примену сложених епитета и у описивању других ликова и подвуците их. Од којих су они једноставних епитета сачињени?
 1. На ком месту Хектор проналази своју супругу? Образложите зашто Андромаха журно махнитој слична трчи на највишу тројанску кулу. Шта њени поступци говоре о њеном унутрашњем стању и осећањима? Од чега Андромаха стрепи и зашто?
 1. Уочите како Андромаха дочекује Хектора. Пронађите стихове који претходе њеном обраћању мужу, а који одају њен страх и бригу. Образложите шта представља Андромахино стискање Хекторове руке.
 1. Посебну пажњу обратите на дијалог супружника. Како се Андромаха обраћа Хектору? Зашто је он сада за њу и отац и мајка и брат и млађани војно? За шта Андромаха моли Хектора и шта му саветује? Образложите у каквој се позицији налази жена у хеленском свету и ратним околностима.
 1. Пронађите што више Хекторових особина. Каква су његова осећања према жени и сину? Пронађите стихове који приказују Хектора као нежног оца и брижног мужа. Зашто он не може да услиши Андромахину молбу? Шта Хектор упркос љубави према породици поставља као највиши идеал и од чега не одустаје? Проникните у принципе херојског света и образложите зашто јунак мора да оде у бој.
 1. Шта Хектор жели када је у питању будућност његовог сина? Пронађите у тексту његову молитву Диву и прокоментаришите је.

Припремни задаци за обраду песме Плава гробница Милутина Бојића

 

Пажљиво читајте Бојићеву песму, пратећи истраживачке задатке које је за вас припремила млада колегиница Сања. 

 1. Прочитајте пажљиво више пута песму Плава гробница. Како она на вас делује? Због чега? Која осећања и мисли је побудила у вама? Одредите најинтензивније утиске које сте осетили након читања песме.
 2. Обратите пажњу на први стих. Којом стилском фигуром се отвара песма? Која је њена функција? Коме се лирски субјекат обраћа? Која је његова намера?
 3. Посебно погледајте опис морског дна. У каквом стању се налазе алге и шкољке? Како се мотив смрти даље развија? Ко је био Прометеј? Обновите знање о фигури Прометеја која је посебно значење добила у доба романтизма. Ко су апостоли? Која је њихова улога? Зашто песник страдале хероје назива Прометејима и апостолима?
 4. Препознајте дескриптивне елементе у песми. Пронађите стихове у којима се описује природа. Шта они казују о атмосфери у којој се врши опело? Како песник постиже осећај тајанства у ноћи?
 5. Запазите стихове који се понављају. У којем су облику? Обновите знање о врстама стихова из античке традиције. Уочите доминантне глаголске облике у рефрену песме. Шта њима песник жели да постигне? Запамтите стих у којем лирски субјекат проговара о сопственој идентификацији.
 6. Погледајте пажљиво седми и осми катрен. Обратите пажњу на мотиве прошлости и садашњости. У каквој су они вези? Анализирајте на који начин се они варирају? Размишљајте о жртви коју су храбри ратници поднели у Првом светском рату. Да ли је она била смислена? Образложите своје мишљење. Пронађите примере у тексту којима ћете аргументовати запажања.
 7. Истакните стихове који описују положај гробнице. Зашто је песник смешта у такав простор? Размишљајте о херојима који су ту сахрањени. Да ли се и њихов положај мења?
 8. Посебно обратите пажњу на треће понављање катренског рефрена. Шта лирски субјекат захтева у овим стиховима? Због чега? Повежите захтев са објашњењем у наредном катрену. Покушајте сад да одгонетнете зашто се тражи потпуно утихнуће.
 9. Издвојте у дванаестом катрену стихове који се налазе у контрастном односу. Покушајте да их упамтите. Уочите природу контраста. Која је његова функција? Запажате ли нешто необично?
 10. Пронађите податке о песниковој биографији. Обратите пажњу на један период у песниковом животу који је посебно значајан за разумевање песме. Који је то тренутак? Покушајте да се укратко информишете и о биографији песника Ивана В. Лалића. Зашто би он могао бити значајан за дубље разумевање песме Плава гробница?

Припремни задаци за наставно тумачење Кочићеве приповетке Мрачајски прото

 

У прилогу вам прослеђујем истраживачке задатке за обраду текста Мрачајски прото, које је за вас припремила млада колегиница Александра. Ваше је да пажљиво, с оловком у руци прочитате приповетку и да размишљате о постављеним задацима како бисте на часу били активни и помогли Александри да успешно положи испит.

Мрачајски прото

 

Истраживачки задаци за час обраде Станковићеве драме Коштана

Час обраде Коштане држаће млада колегиница Ивана. Припремите се држећи се задатака које је припремила. Будите активни  како би и Ивана била успешна на испиту.

Истраживачки задаци:

 1. Припремите се да говорите о својим утисцима поводом Станковићеве Коштане. Шта је оставило на вас најјачи утисак? Образложите. Каква атмосфера испуњава драму?
 2. Опишите време и средину у којој живе јунаци приказани у драми.
 3. Анализирајте утицаје патријархалне заједнице на индивидуалне људске судбине. Докажите на примерима да нема срећних и слободних људи у Станковићевој драми.
 4. У каквим су међусобним односима драмски јунаци? Тумачите њихове поступке и откривајте узроке трагичности њихових судбина.
 5. Објасните зашто је драма названа по Коштани? Опишите њен утицај на јунаке у делу. Какву моћ има Коштанина песма? О чему сведоче песме које пева? Којом песмом почиње драма?
 6. Посебну пажњу обратите на исповедни карактер драмских монолога и дијалога. Издвојте најјекспресивнија места. У чему се огледа њихова функционалност?
 7. Како је Митке приказан у драми? Анализирајте његов лик. Објасните зашто је болан од живота. Какве поруке Митке упућује Коштани? Зашто је баш њему поверено да у последњем чину драме говори о људском страдању и трпљењу? Шта ви мислите о његовим порукама?
 8. Издвојте најлепше мисли из драмског текста. Формулишите што више идеја овога дела.

коштана

Kostana plakat

Припремни задаци за народну причу Дјевојка бржа од коња

 

Позната народна приповетка Дјевојка бржа од коња објављена је у Вуковој књизи Српске народне приповјетке (1853, Беч). Пажљиво прочитајте текст и припремите се за рад на часу, одговарајући на постављена питања.

Припремни задаци за обраду народне приповетке Дјевојка бржа од коња.

 1. Укратко представи садржину приповетке. Формулишите њену тему. Издвојте мотиве, статичке и динамичке. Који су мотиви реални а који фантастични? Запазите њихово смењивање. Уочите етапе у развоју догађаја.
 2. У чему се огледа несвакидашња, изузетна лепота девојке? Чиме она подсећа на вилу? Каква су бића виле? Протумачите идеал лепоте. Зашто је пред момцима тежак задатак? Шта је значило царевићево заклињање девојке?
 3. Шта сте сазнали о лепоти и човековој потреби да је досегне? Објасните нестанак девојке.
 4. Уочите у приповеци елементе бајке и предања. По чему се овај текст битно разликује од бајки?

 

 

 

 

Истраживачки задаци за народну бајку Златна јабука и девет пауница

Пажљиво прочитајте народну бајку Златна јабука и девет пауница. Да бисте се боље припремили за час, позабавите се наведеним задацима Istraživački zadaci za Zlatnu jabuku i devet paunica

Vinjeta-1-655x360

Истраживачки задаци за обраду песме Лазе Костића Santa Maria della Salute

Песма Santa Maria della Salute је лабудова песма Лазе Костића. Ова милозвучна песма се убраја међу најлепше љубавне песме наше поезије. У њој су се стопиле љубав према девојци Ленки Дунђерској и дивљење барокној лепоти венецијанске цркви. Више пута пажљиво читајте Костићеве стихове.

LazaK-i_Lenka

 

 1. Зашто лирски субјекат тражи опроштај? Шта је утицало на промену његовог мишљења? Како доживљава цркву Госпе од Спаса? Анализирај рефрен песме у оквиру покајничке молитве лирског јунака.
 2. О каквим животним искушењима говори? Шта му је било најтеже?
 3. Како све доживљава своју драгу? Спремите се да што потпуније опишете душевно стање лирског јунака.
 4. У петој строфи долази до тематског преокрета у песми. Ко је вила која ступа пред песника? Како је описана њена појава? Зашто је гранула? Шта је вила унела у песников живот? Сагледајте стилску вредност контраста.
 5. Опишите песникову чежњу жудњу. Како се рађају бол и јад? Зашто је лирски субјекат несрећан? Које слике упућују на недостижност драге?
 6. Издвојте слике којима је дочарана унутрашња борба лирског јунака. Која је сила победила?
 7. Какве размере је добила изгубљена љубав? Опишите библијску сцену која одговара трагичној љубави.
 8. Када песма добија мистичне димензије? Опишите сусрете мртве драге и песника. Како су повезани мотиви стваралаштва, лепоте, мртве драге и небеске свадбе? Уочите улогу сна и светлости.
 9. Чиме песник постиже богатство и пуноћу звука? Како је све лепота барокне цркве усаглашена са раскошном лепотом поетског остварења.

 

PI65470-hr

Истраживачки задаци за Борхесов текст Чекање

 

У среду, 10.12.2014. млада колегиница Петра Вујанић одржаће час на коме ћете интерпретирати Борхесову причу Чекање. Она вам прослеђује следеће истраживачке задатке да бисте се боље припремили за час:

 1. Прочитајте Борхесову кратку причу Чекање која се налази у Читанци на 124. страни. Обратите пажњу на непознате речи поред текста.
 2. Какви су ваши утисци након прочитаног текста? Која осећања су пробуђена у вама?
 3. Каква је атмосфера у граду и какво је расположење јунака?
 4. Размислите о мотивацији јунака да дође у други град. Kакав град бира и како  је избор усаглашен са јунаковим потребама?
 5. Обратите пажњу на самог јунака и његову психолошку продубљеност.
 6. Обратите пажњу на његов живот и на устаљене радње које обавља. Како је то повезано са јунаковим стањем?
 7. Какав је јунаков однос са другим људима, а какав са псом?
 8. Обратите пажњу на однос времена, простора и јунака. Шта за њега представља чекање?
 9. Каква је корелација између јунаковог сна и јаве? Шта за њега представља сан?
 10. Размишљајте о прочитаном и спремите се да износите своја мишљења и да дискутујете.