Истраживачки задаци за обраду песме Лазе Костића Santa Maria della Salute

Песма Santa Maria della Salute је лабудова песма Лазе Костића. Ова милозвучна песма се убраја међу најлепше љубавне песме наше поезије. У њој су се стопиле љубав према девојци Ленки Дунђерској и дивљење барокној лепоти венецијанске цркви. Више пута пажљиво читајте Костићеве стихове.

LazaK-i_Lenka

 

 1. Зашто лирски субјекат тражи опроштај? Шта је утицало на промену његовог мишљења? Како доживљава цркву Госпе од Спаса? Анализирај рефрен песме у оквиру покајничке молитве лирског јунака.
 2. О каквим животним искушењима говори? Шта му је било најтеже?
 3. Како све доживљава своју драгу? Спремите се да што потпуније опишете душевно стање лирског јунака.
 4. У петој строфи долази до тематског преокрета у песми. Ко је вила која ступа пред песника? Како је описана њена појава? Зашто је гранула? Шта је вила унела у песников живот? Сагледајте стилску вредност контраста.
 5. Опишите песникову чежњу жудњу. Како се рађају бол и јад? Зашто је лирски субјекат несрећан? Које слике упућују на недостижност драге?
 6. Издвојте слике којима је дочарана унутрашња борба лирског јунака. Која је сила победила?
 7. Какве размере је добила изгубљена љубав? Опишите библијску сцену која одговара трагичној љубави.
 8. Када песма добија мистичне димензије? Опишите сусрете мртве драге и песника. Како су повезани мотиви стваралаштва, лепоте, мртве драге и небеске свадбе? Уочите улогу сна и светлости.
 9. Чиме песник постиже богатство и пуноћу звука? Како је све лепота барокне цркве усаглашена са раскошном лепотом поетског остварења.

 

PI65470-hr

Истраживачки задаци за Борхесов текст Чекање

 

У среду, 10.12.2014. млада колегиница Петра Вујанић одржаће час на коме ћете интерпретирати Борхесову причу Чекање. Она вам прослеђује следеће истраживачке задатке да бисте се боље припремили за час:

 1. Прочитајте Борхесову кратку причу Чекање која се налази у Читанци на 124. страни. Обратите пажњу на непознате речи поред текста.
 2. Какви су ваши утисци након прочитаног текста? Која осећања су пробуђена у вама?
 3. Каква је атмосфера у граду и какво је расположење јунака?
 4. Размислите о мотивацији јунака да дође у други град. Kакав град бира и како  је избор усаглашен са јунаковим потребама?
 5. Обратите пажњу на самог јунака и његову психолошку продубљеност.
 6. Обратите пажњу на његов живот и на устаљене радње које обавља. Како је то повезано са јунаковим стањем?
 7. Какав је јунаков однос са другим људима, а какав са псом?
 8. Обратите пажњу на однос времена, простора и јунака. Шта за њега представља чекање?
 9. Каква је корелација између јунаковог сна и јаве? Шта за њега представља сан?
 10. Размишљајте о прочитаном и спремите се да износите своја мишљења и да дискутујете.

Истраживачки задаци за Јакшићеву песму Вече

 

Млада колегиница Адријана Ранковић одржаће час – тумачење песме Вече Ђуре Јакшића. Зато вам је припремила следеће истраживачке задатке:

 1. Пажљиво прочитајте песму „Вече”. Настојте да се пренесете и уживите у њен уметнички свет. Ослушкујте шта потреса лирског субјекта. Пратите како се развијају ваша осећања и расположења у вези са песмом.
 2. Подсетите се главних одлика романтизма. Које од њих препознајете у овој песми?
 3. У каквом је односу лирски субјект са природом? Размишљајте о односу лирског субјекта и птица. Како их доживљава? Којим речима им се обраћа? Шта га повезује са птицама? Размислите шта нам говори присуство птица као саговорника. Ко је одсутан у песми?
 4. Какав утисак на вас оставља укрштај гласова лирског субјекта и птица? Које су особине говора лирског субјекта? Какав став према животу и свету има лирски субјект? Шта одликује говор птица? Који глас затвара песму? Шта нам то сугерише?
 5. Проучите специфичну организацију строфа. Какав је стих у парним, а какав у непарним строфама? Запазите каква је рима у песми. Проучите какав је ритам.
 6. Обновите градиво о стилским фигурама. Које стилске фигуре често употребљавају романтичари? Које од њих препознајете у овој песми?
 7. Подсетите се звучних фигура. Због чега оне имају важно место у овој песми? Шта њима песник постиже?
 8. Размишљајте о језику песме. Које епитете употребљава песник? Које епитете често употребљавају романтичари? Какав утисак на вас оставља употреба епитета код Ђуре Јакшића?
 9. Каква је улога мотива срца у песми? Код којих још песника уочавате овај мотив?
 10. Обратите пажњу на интерпункцију у песми. Уочићете да се неке строфе завршавају трима тачкама. Уочите сличности са интерпункцијом код Змаја и Бранка Радичевића. Шта песници постижу оваквом употребом интерпункцијских знакова?

Падежи – вежбање

Припремите се за петнаестоминутну контролну вежбу!

serial-test-take

Значења падежа и њихова употребна вредност

I Одредите у ком су падежу подвучени облици. Утврдите њихово значење.

 1. Говорио је с напором и по њиховом наређењу.
 2. Плакала је данима због његовог одласка.
 3. Отишао је у шуму по дрва.
 4. Суботом се окупљају у оближњем клубу.
 5. Отпутовао је на пут упркос невремену.
 6. Све је прочитао осим последње лекције.
 7. Скували су чај за промрзле путнике.
 8. Иза куће нашег деде расцветале су се трешње.
 9. Путовали су авионом швајцарске компаније и са својим најближим пријатељима.
 10. Старији човек погнутих леђа удаљи се уплашен од изненадне гужве.

 

II Утврдите употребну вредност подвучених падежних облика.

 1. Стидео се својих лажи и није дизао ни погледа.
 2. За време празника неће бити тренинга.
 3. Припремили су разне посластице угледним гостима.

Истраживачки задаци за обраду Змајеве збирке Ђулићи

Млада колегиница Невена Гвозденовић одржаће час о песмама из Змајеве збирке Ђулићи. Избор песама имате у Читанци. Прослеђујем вам истраживачке задатке које је припремила. Уживајте и у песмама и у задацима! Подржите Невену да што боље прође на испиту.

Избор из збирке песама Ђулићи Јована Јовановића Змаја

 Истраживачки задаци:

 • Пажљиво више пута прочитајте у Читанци дат избор песама из Змајеве збирке Ђулићи. Припремите се да говорите о својим утисцима.
 • Која сте осећања и расположења лирског субјекта уочили у „ђулићима”? Издвојте песму која по вашем мишљењу најснажније изражава песникову љубав. Образложите свој избор.
 • Сагледајте лик песникове драге. Како се Змајева Ружа „уклапа” у романтичарски доживљај жене? Којим метафорама песник слика своју драгу?
 • Запажајте присуство народне традиције и поетског стваралаштва у Змајевом певању? Покажите то на примерима.
 • Која се песма у датом избору разликује по свом тону и мотивима? Објасните унутрашњу драму поетског субјекта.
 • Припремите се да изнесете своје закључке о значају љубави у људском животу до којих сте дошли на основу Змајевих песама.

pjesnik-i-ljuba-mu-ruza

Истраживачки задаци за драму Чекајући Годоа

 

Припремите се за час обраде драме С. Бекета, који ће држати колегиница Јована Тодоровић. Прослеђујем вам истраживачке задатке које је она за вас осмислила. Будите на висини задатка! Тиме ћете допринети да Јована успешно положи испит.

 

Истраживачки задаци за тумачење драме Чекајући Годоа

 1. Подсетите се драмских дела која сте раније читали. Како се у класичној драми развијала радња и на чему се темељио драмски сукоб?
 2. Шта запажате да недостаје у драми Чекајући Годоа у односу на класичну драмску структуру? Подсетите се Аристотеловог правила о три драмска јединства (места, времена, радње) и образложите може ли се о њему говорити у делу.
 3. Уочавајте ситуације које се у драми показују као апсурдне. Наведите неке од примера. Размишљајте које се све животне супротности појављују у основи тих примера и образлажите шта је оно што их чини немотивисаним, бесмисленим, неразложним. Како се то повезује са појмом антидраме?
 4. Уочите глаголски облик који се налази у наслову дела и објасните у каквом је односу са догађањима у њему. Размишљајте о метафори чекања. На шта се све оно може односити? Можемо ли за чекање рећи да је радња?
 5. Чиме Бекетови јунаци попуњавају време на сцени? Одаберите њихове најзанимљивије реплике и запазите теме које су њима покренуте. Каква је синтаксичка структура дијалога? Каква је пунктуација и која јој експресивна својства најчешће претходе? Размишљајте о функцији коју таква дијалошка комуникација врши у драми. О каквом моделу света и међуљудским односима такав дијалог говори?
 6. Запазите колико има актера у драми и у каквом се међусобном односу налазе. Какве су њихове особине и шта казује њихов изглед? Шта уочавате у изградњи њиховог карактера? Како се особине јунака одражавају на догађања у драми?
 7. Размишљајте о улози дидаскалија у делу. По чему се оне разликују од дидаскалија класичне драме? Сценски знакови у драми јесу пут, дрво, столица, ципела, конопац и бич. Каква им је семантика?
 8. Драма има два чина, а утисак двострукости присутан је у свим најважнијим слојевима структуре. Какав је смисао двострукости? Шта се добија умрежавањем парова и ситуација у којима се они налазе?
 9. Уочите поднаслов драме. Како разумете појам трагикомике? Размишљајте о томе каквим се средствима представља трагичка тематика у драми. Образложите шта су за вас трагедија и трагично.
 10. Издвојите неколико најбитнијих порука драме Чекајући Годоа и образложите ефекат чекања у свакодневном животу. Размишљајте о томе како бисте на сцени приказали оне који чекају и шта је оно што се, за вас, увек чека, а никада дочека.

cekajuci-godoa-semjuel-beket-0